Политика за поверителност

Декларация за поверителност

 

Кои сме ние?

„ПИМК“ ООД e компания за вътрешен и международен товарен транспорт и е администратор на лични данни съгласно изискванията на действащото българско законодателство.

 

Към кого е адресирана тази Декларация?

В изпълнение на нашите задължения като администратор на лични данни ние предоставяме настоящата информация на нашите клиенти и доставчици, доколкото при работата си с тях събираме лични данни за физически лица, както и на кандидатите за работа в „ПИМК“ ООД.

 

Защо „ПИМК“ ООДсъбира и съхранява лични данни?

За да предоставим на клиентите си поискания товарен превоз в България, цяла Европа, както и в части от Азия, както и други съпътстващи и допълнителни услуги е необходимо да съберем определени лични данни. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е необходима за тази цел и не е с цел навлизане в личното пространство. За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „ПИМК“ ООД ще поиска от лицата допълнително съгласие.

Предоставените от кандидатите за работа лични данни ще бъдат използвани за целите на извършване на подбор от страна на „ПИМК“ ООД и сключване на трудов договор с одобрения кандидат.

Какви лични данни събираме и обработваме?

Ние обработваме идентификационни данни от изпратени от клиенти заявки за сключване на договори съобразно извършваната от нас дейност. Не изискваме събирането на специална категория лични данни, но съзнаваме възможността да ни бъдат предоставени такива и следва да ги третираме като такива.

Ние събираме информация за кандидати за работа, която те лично ни предоставят, като биографични данни, автобиографии, копия на относими документи, трудови характеристики, референции, информация за контакт – адрес, телефон, имейл.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

ПИМК“ ООД запазва правото да предаде лични данни относно клиентите си на свои поддоставчици на услуги, които са сключили договор с Дружеството. Тези договорни партньори прилагат и спазват законодателството в областта на личните данни, а когато са фирми извън ЕС „ПИМК“ ООД работи с тях единствено ако предоставят достатъчно гаранции за защита на личните данни.

Всички трети страни, които може да получат личните данни, са задължени да ги пазят по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване, в съответствие с процедурите, изградени от „ПИМК“ ООД.

Получатели на личните данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите личните данни, които събирате?

„ПИМК“ ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална. Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. За клиенти, които имат сключен договор с „ПИМК“ ООД, законовото изискване за съхранение на данните е минимум 6 години от прекратяване на договора.

Предоставените от кандидатите за работа лични данни ще бъдат обработвани, докато приключим процеса на подбор и избор на подходящи кандидати за съответната позиция. За неизбраните кандидати предоставените лични данни се унищожават не по-късно от шест месец след приключване на процедурата по избор на кандидати. В случай че са изразили съгласие, личните данни ще бъдат запазени и съхранявани през следващите дванадесет месеца, за да бъдат използвани при бъдеща нужда от кадри. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

„ПИМК“ ООД ще предприеме всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигури защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

На какво основанието обработваме вашите данни?

При предприемането по искане клиент на стъпки за сключване на договор с нас ние обработваме предоставените от него лични данни на физически лица, като тези данни са необходими и при изпълнение на задълженията на „ПИМК“ ООД по сключения договор с клиента.

Основанието, на което обработваме личните данни на кандидати за работа е съгласие, изразено чрез изпращането на кандидатурата в отговор на публикуваната обява за работа.

Какви са ми правата по отношение на личните ми данни?

Във връзка с Вашите лични данни имате следните права:

 • Право на достъп до личните данни, свързани с вас – можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните Ви и копие от информацията за Вас, която съхраняваме;
 • Правото да поискате коригиране на непълни или неточни лични данни, свързани с вас;
 • Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с вас – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане;
 • Правото да поискате заличаване на личните данни свързани с вас („правото да бъдеш забравен“);
 • Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви oт незаконосъобразно обработване на личните ви данни (надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592).

 

Информация относно Администратора на лични данни и длъжностното лице по защита на данните

 • Администратор на лични данни: "ПИМК" ООД
 • ЕИК: 115536179
 • Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, ул. ”Рогошко шосе“ 36
 • Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4003, ул. ”Рогошко шосе“ 36
 • E-mail: dpo@pimk-bg.eu
 • Телефон за контакт: +359 32/ 901-102; +359 32/ 901-103
 • Длъжностно лице по защита на данните: „Апис-Европа“ АД

 

Вижте и Условията за използване на бисквитки.