Инвестиционно предложение район Лозенец

О Б Я ВА

 

от „ПИМК” ООД

 

 

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

 

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

 

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:„Монтиране на мобилен бетонов възел” в ПИ 68134.903.313, гр. София, район Лозенец, ул. „Шаварски път” № 3.

  

       Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Столична, район Лозенецили в РИОСВ-гр. София, бул. "Цар Борис III" 136.